Charakterystyka energetyczna do projektu budowalnego – PCHE

Czym jest projektowana charakterystyka energetyczna?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.  elementem projektu architektoniczno – budowlanego budynków jest ich charakterystyka energetyczna.

Projektowana charakterystyka energetyczna jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i powinna być dołączona do projektu budowlanego. Projektową charakterystykę energetyczną sporządza się dla całego budynku lub jego części w przypadku, gdy tylko część budynku podlega przebudowie i do niej ograniczony został projekt budowlany.

Projektowana charakterystyka energetyczna służy przede wszystkim wykazaniu, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania spełniają rygorystyczne wymagania odnośnie energooszczędności projektowanych urządzeń i instalacji, a także odpowiedniej izolacyjności przegród budowlanych.

Co zawiera projektowana charakterystyka energetyczna budynku?

Projektowaną charakterystykę energetyczną opracowuje się zgodnie z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna powinna określać między innymi:

 • Bilans mocy urządzeń elektrycznych i innych stanowiących wyposażenie budowlano instalacyjne budynku,
 • Sprawność energetyczną powyższych instalacji mającą wpływ na charakterystykę energetyczną budynku,
 • Dla budynków wyposażonych w instalacje ogrzewcze, chłodnicze, wentylacyjne lub klimatyzacyjne  określać właściwości termiczne przegród budowlanych, w tym ścian, okien, drzwi dachów i innych przegród zewnętrznych.
 • Charakterystyka energetyczna w projekcie budowlanym powinna ponadto wykazać, że przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące energooszczędności określone przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto ze względu na użycie tej samej metodologii obliczeń jak w przypadku świadectw charakterystyki energetycznej dokument ten powinien określać zapotrzebowanie budynku na energię, zarówno użytkową i końcową jak i nieodnawialną energię pierwotną zużywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u., klimatyzacji i oświetlenia.

Pozwolenie na budowę może uzyskać wyłącznie budynek, który spełni wymagania zawarte w aktualnych Warunkach Technicznych, a wykazać to ma właśnie charakterystyka energetyczna dołączona do projektu budowlanego.

Profesjonalnie wykonana projektowana charakterystyka energetyczna powinna ponadto wykazać, że zaprojektowane przegrody budowlane spełniają warunek uniknięcia kondensacji pary wodnej w przegrodach zewnętrznych oraz rozwoju grzybów i pleśni.

Ponadto kompletna charakterystyka energetyczna do projektu budowlanego powinna zawierać również analizę środowiskowo-ekonomiczną.

Czym jest Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (analiza środowiskowo-ekonomiczna)?

Zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opis techniczny, stanowiący część projektu architektoniczno-budowlanego powinien określać „w stosunku do budynku – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego oraz pompy ciepła.

Analiza środowiskowo-ekonomiczna powinna określać:

 • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
 • dostępne nośniki energii,
 • warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
 • wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
 • systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
 • systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
 • obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
 • wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;”

Najważniejszą korzyścią jaka płynie z lektury analizy środowiskowo-ekonomicznej dla Inwestora jest zapoznanie się z przewidywanymi kosztami eksploatacji budynku i nakładami inwestycyjnymi jakie potrzebne są na wprowadzenie analizowanych rozwiązań, a także czas zwrotu z inwestycji, czyli podstawowy wskaźnik jej ekonomicznej opłacalności.

Efektem powyższych jest świadome podjęcie decyzji przez Inwestora odnośnie wyboru najbardziej opłacalnych systemów w budynku, zanim jeszcze zostały poniesione pierwsze koszty z nimi związane.

 

Analiza środowiskowo-ekonomiczna określa również wpływ analizowanych rozwiązań na środowisko.

Projektowana charakterystyka energetyczna a świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Choć oba dokumenty opisują podobne zagadnienia ich przeznaczenie jest jednak odmienne:

 • Projektowana charakterystyka energetyczna służy wykazaniu, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania spełniają współczesne wymagania odnośnie energooszczędności i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ma również na celu wzrost świadomości odnośnie wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko i ich ekonomicznej opłacalności,
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzane jest w celu wykazania, że budynek rzeczywiście spełnia stawiane przed nim wymogi, nawet jeśli na etapie budowy nastąpiły odstępstwa od projektu budowlanego. Jest potrzebne przede wszystkim do zakończenia budowy, a także przy transakcjach kupna-sprzedaży na rynku pierwotnym i wtórnym, uzyskaniu kredytu hipotecznego na korzystnych warunkach oraz pozyskaniu dofinansowania na inwestycje związane z wysokoefektywnymi źródłami energii, jak np.: pompa ciepła w programie Moje Ciepło.

Potrzebujesz projektowanej charakterystyki energetycznej i analizy środowiskowo-ekonomicznej?

Skontaktuj się z nami

Formularz wyceny zaprojektowania charakterystyki energetycznej

Skorzystaj z poniższego formularza i uzyskaj bezpłatną wycenę usługi.

Szybki kontkat