Współczynniki kosztów ciepła LAF dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Podstawa prawna

Zgodnie z § 7. 1. aktualnego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie kosztów zakupu ciepła w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie.

Czym są współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła LAF (Rm)?

Współczynniki wyrównawcze LAF (Rm) stosuje się w celu uwzględnienia w rozliczeniu kosztów ciepła niekorzystnego położenia lokali w bryle budynku. Większym zapotrzebowaniem na energię charakteryzują się lokale usytuowane na parterze i poddaszu, przy ścianach szczytowych lub nieogrzewanych pomieszczeniach, aniżeli lokale znajdujące się wewnątrz budynku.

Współczynniki korekcyjne LAF (Rm) pozwalają wiarygodnie podzielić całkowite koszty ogrzewania budynku na poszczególne lokale mieszkalne z wykorzystaniem wskazań ciepłomierzy lub podzielników. Odczyty z ciepłomierzy lub podzielników są korygowane o wartości współczynników wyrównawczych, które zostały wyznaczone dla lokali. W ten sposób otrzymujemy liczbę jednostek, pozwalającą obliczyć udział danego lokalu w ogólnych kosztach ogrzewania budynku. Pozwala to na zniwelowanie różnic, spowodowanych niezależnymi od mieszkańców czynnikami i bardziej sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania.

Metody wyznaczania współczynników wyrównawczych budynku LAF (Rm)

Istnieją trzy podstawowe metody wyznaczania współczynników LAF (Rm):

 • metoda polegająca na doborze stałych współczynników korekcyjnych z tablic opracowanych przez COBRTI INSTAL, które należy przyporządkować poszczególnym mieszkaniom, w zależności od ich położenia w bryle budynku. Współczynniki wyznaczone tą metodą są bardzo uogólnione, co może powodować znaczne odchylenia od dokładniejszej metody – obliczeniowej. Często przy skomplikowanej geometrii budynków jaka stała się standardem od lat 90ych przyporządkowanie współczynników na podstawie tablic do określonych lokali jest dla Zarządców bardzo trudne. W związku z powyższymi, nie zaleca się stosowania tej metody.
 • metoda hybrydowa, której podstawą jest ujęcie w obliczeniach mocy zainstalowanych w lokalach grzejników i pionów instalacji c.o. . Obecnie ze względu na różnorodność oferty odbiorników ciepła i indywidualne zmiany lokatorów metoda ta nie jest stosowana.
 • metoda obliczeniowa polegająca na wyliczeniu współczynników korekcyjnych, wykorzystując analizę jednostkowych strat ciepła w poszczególnych lokalach i przyporządkowując do nich odpowiednie współczynniki. Wartość współczynnika dla lokali o najniższych stratach energii wynosi 1, natomiast dla lokali o wyższych stratach przyporządkowuje się wyliczone współczynniki, które są mniejsze od 1. Popularyzacja tej metody nastąpiła stosunkowo niedawno wraz z rozwojem oprogramowania do modelowania energetycznego  budynków.

Zastosowanie prawidłowej metodologii obliczeń pozwala wyznaczyć współczynniki korekcyjne w sposób rzetelny i sprawiedliwie dokonać podziału indywidualnych kosztów ogrzewania. Należy zaznaczyć, że podobnie jak przy sporządzaniu  świadectw charakterystyki energetycznej podstawą do obliczeń są wartości normowe, a nie (jakże różne) indywidualne preferencje termiczne lokatorów. Takie ujęcie pozwala w praktyce na stymulację energooszczędnych zachowań mieszkańców.

Metoda obliczeniowa wyznaczenia współczynników wyrównawczych uwzględnia straty cieplne, które wynikają m.in. z:

 • usytuowania lokalu w bryle budynku,
 • powierzchni i rodzaju przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
 • stanu technicznego budynku,
 • osłonięcia budynku,
 • występowania nieszczelności (nadmierna wentylacja oraz infiltracja),
 • strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek,
 • stanu izolacji termicznej przegród budynku.

Metody wyznaczania współczynników wyrównawczych budynku LAF (Rm)

W celu prezentacji różnic w wynikach pomiędzy metodą obliczeniową, a tabelaryczną warto zaprezentować poniższe zestawienie. Opisuje ono współczynniki rzeczywistego budynku będącego przedmiotem naszej realizacji. Budynek wybudowany został w 2019 roku w Warszawie i posiada prostą trzykondygnacyjną bryłę na planie litery „L”.

Nr lokalu Współczynnik tablicowy Obliczony Różnica
1 0,9 0,728 0,172 (19%)
2 0,8 0,790 0,010 (1%)
3 0,8 0,866 0,066 (8%)
4 0,9 0,916 0,016 (2%)
5 0,9 0,849 0,051 (6%)
6 0,9 0,889 0,011 (1%)
7 0,8 0,808 0,008 (1%)
8 0,7 0,813 0,113 (16%)
9 1,0 0,833 0,167 (17%)
10 0,9 0,854 0,046 (5%)
11 0,9 0,941 0,041 (5%)
12 1 1 0 (0%)
13 1 0,920 0,080 (8%)
14 1 0,968 0,032 (3%)
15 0,9 0,872 0,028 (3%)
16 0,8 0,877 0,077 (10%)
17 0,9 0,725 0,175 (19%)
18 0,8 0,731 0,069 (9%)
19 0,8 0,794 0,006 (1%)
20 0,9 0,837 0,063 (7%)
21 0,9 0,780 0,120 (13%)
22 0,9 0,814 0,086 (10%)
23 0,8 0,745 0,055 (7%)
24 0,7 0,749 0,049 (7%)

Jak widać wyznaczone współczynniki korekcyjne wg różnych metod różnią się między sobą aż do 20%. W każdym przypadku różnice te w bezpośredni sposób wpływają na rachunki za ogrzewanie ponoszone przez poszczególnych Właścicieli. Jedynie metoda obliczeniowa wyznaczania współczynników korygujących położenie lokali w bryle budynku jest w stanie w sposób bezsporny dokonać sprawiedliwego podziału kosztów ogrzewania.

Jaki jest koszt opracowania współczynników korekcyjnych LAF?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wycena dla każdego budynku jest indywidualna i uwzględnia takie rzeczy jak:

 • przewidywany stopień skomplikowania obliczeń,
 • ilość lokali w budynku
 • stan i forma posiadanej dokumentacji technicznej.

Ogólnie sprawdza się jednak zasada, wedle której większe budynki o regularnej formie opracowują współczynniki korekcyjne w niższej cenie w ujęciu na pojedynczy lokal, niż małe obiekty o skomplikowanej geometrii.

Kiedy należy stosować współczynniki korekcyjne LAF (Rm)?

Współczynniki wyrównawcze korygujące niekorzystne położenie mieszkania w bryle budynku powinny zostać wykonane po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, a także w momencie rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej w budynku mieszkalnym, na podstawie ciepłomierzy lokalowych lub podzielników kosztów centralnego ogrzewania.

Dlaczego Termodiagnostyka?

Posiadamy bogate doświadczenie w obliczaniu współczynników korygujących położenie lokali w bryle budynków, a także wyznaczaniu projektowanego obciążenia cieplnego – podstawy prawidłowo zastosowanej obliczeniowej metody wyznaczania współczynników. Solidne zaplecze merytoryczne w zakresie fizyki cieplnej budowli jest niezbędne do rzetelnego opracowania tak delikatnej dla Mieszkańców kwestii jak korygowanie wskazań podzielników ciepła i ciepłomierzy.

Zaufały nam już dziesiątki Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości z całego kraju. Oferujemy wsparcie merytoryczne, a także atrakcyjne warunki współpracy. Zapraszamy do złożenia zapytania w celu poznania indywidualnie dopasowanej oferty.

Formularz wyceny wykonania pomiarów kosztów ciepła LAF

Skorzystaj z poniższego formularza i uzyskaj bezpłatną wycenę usługi.

Szybki kontkat